Kredyt z linii K02

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia K02)

Przeznaczenie: wznowienie produkcji po klęsce poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej w postaci m.in:

 • kwalifikowanego materiału siewnego
 • nawozów mineraknych
 • środków ochrony roślin
 • paliwa na cele rolnicze
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich
 • pasz objętościowych

Warunki kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania to 4 lata od dnia wystąpienia szkody
 • wniosek o kredyt należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu
  aby ubiegać sie o kredyt wymagany jest protokół szkody podpisany przez Wojewodę
  brak prowizji za złożenie wniosku
 • prowizja przygotowawcza wynosi 2 % kwoty kredytu, płatna przed uruchomieniem kredytu
 • spłata odsetek miesięcznie lub kwartalnie
 • spłata kapitału miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie
 • oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża (jeżeli co najmniej 50 % upraw było ubezpieczonych w dniu wystąpienia klęski - oprocentowanie kredytu płacone przez rolnika wynosi 0,5 % w przeciwnym wypadku 2 %)
  50% kwoty udzielonego kredytu należy rozliczyć na podstawie faktur w ciągu 3 miesięcy od dnia wypłaty
 • dopłaty do oprocentowania kredytu wypłacane są jako pomoc de minimis w rolnictwie i udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym i nie może przekroczyć równowartości 20 000,00 EUR w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów 
   

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego.