Zmiany w procesie logowania i autoryzacji dla klientów bankowości detalicznej

Szanowni Klienci,

Zmiany w procesie logowania i autoryzacji dla klientów bankowości detalicznej Banku Spółdzielczego w Kórniku obowiązujące od dnia 14 września 2019 roku związanie z koniecznością dostosowania się Banku do wymogów wynikających z dyrektywy unijnej PSD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 15 listopada 2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego).

LOGOWANIE SMS

Dla użytkowników bankowości detalicznej Banku Spółdzielczego w Kórniku korzystających obecnie z autoryzacji transakcji kodem SMS, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci kodu SMS.

AUTORYZACJA SMS

Pierwsza autoryzacja będzie poprzedzona wysłaniem poprzez SMS jednorazowego numeru PIN wraz z wymuszeniem jego zmiany. Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u do podpisu oraz kodu SMS.

LOGOWANIE TOKEN MAA

Dla użytkowników bankowości detalicznej Banku Spółdzielczego w Kórniku korzystających obecnie z autoryzacji mobilnej mTokenem Asseco MAA, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci potwierdzenia logowania w aplikacji mToken Asseco MAA.

AUTORYZACJA MAA

Autoryzacja pozostaje bez zmian, będzie przebiegać tak jak dotychczas.

Klient korporacyjny

Również dla Klientów korzystających z bankowości korporacyjnej z dniem 14 września 2019r. nastąpiły zmiany - przestały funkcjonować środki autoryzacji w postaci TOKENA VASCO, TOKENA RSA oraz KARTY CHIPOWEJ. W związku z powyższym w/w środki należy wymienić na TOKEN MAA.