Zebranie Grup Członkowskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 maja 2021 roku o godz. 13:00 w Restauracji „Biała Dama” w Kórniku Plac Niepodległości 20, odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej, w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Tym samym wyłączona zostaje możliwość osobistego stawiennictwa Członka Banku albo jego pełnomocnika (w przypadku Członka Banku będącego osobą prawną), w miejscu odbywania Zebrania Grupy Członkowskiej.

UWAGA!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku informuje, że zgodnie z  § 21 Statutu Banku, Rada Nadzorcza  Uchwałą nr 22/2021 z dnia 16.04.2021 podjęła decyzję, że wszyscy Członkowie Banku Spółdzielczego w Kórniku należą do jednej Grupy Członkowskiej. 

 

Informacje organizacyjne – Zgłoszenie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej poprzez wypełnienie, podpisanie i odesłanie załączonego „Wniosku o umożliwienie udziału z Zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość”, w terminie do dnia 07 maja 2021,  na adres mailowy: sekretariat@bskornik.sgb.pl  lub osobiste dostarczenie do  sekretariatu Banku Spółdzielczego w Kórniku Plac Niepodległości 31.

We wniosku prosimy podać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej będącej Członkiem Banku:
  • imię i nazwisko,  
  • adres zamieszkania,
  • PESEL,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu (do kontaktu)
 • w przypadku osoby prawnej będącej Członkiem Banku:
  • nazwę firmy,
  • imię i nazwisko pełnomocnika,
  • adres siedziby,
  • REGON/KRS,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu (do kontaktu).

Wyżej wskazane dane są niezbędne dla firmy obsługującej pod kątem informatycznym głosowania podczas Zebrania Grupy Członkowskiej w dniu 14 maja 2021, aby wygenerować i przesłać na podany adres e-mailowy i numer telefonu komórkowego login i hasło dla każdego Członka/pełnomocnika Członka,  i tym samym umożliwić Państwu wzięcie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej oraz wykonywania prawa głosu. Brak podania przez Członka/pełnomocnika Członka którejkolwiek z wyżej wymienionych danych uniemożliwi wygenerowanie albo przesłanie danych dostępowych dla Członka/pełnomocnika Członka, 
co uniemożliwi Państwu udział w Zebrani u Grupy Członkowskiej i wykonywanie głosu.

Jednocześnie informujemy, iż wyżej wskazane dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby związane z przeprowadzeniem Zebrania Grupy Członkowskiej w dniu 14 maja 2021r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

WAŻNE:

 • Nadawcą wiadomości SMS będzie WZA24.pl
 • Nadawcą wiadomości e-mail będzie aplikacja@wza24.pl

Nadto informujemy, że za obsługę techniczną głosowania odpowiada firma MWC Sp. z o.o.

W razie pytań technicznych dotyczących udziału w głosowaniu podajemy numer telefonu do firmy 61 666 19 77.

Wniosek o umożliwienie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość należy własnoręcznie  podpisać, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail: sekretariat@bskornik.sgb.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Banku Spółdzielczego w Kórniku Plac Niepodległości 31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2021.

Przekazanie na adres mailowy lub osobiście do sekretariatu wniosku będzie traktowane jako wyrażenie przez Członka/pełnomocnika Członka woli udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej w dniu 14 maja 2021r., odbywającym się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Członkowi albo pełnomocnikowi Członka  zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad i systemu głosowania. Dane te zostaną przekazane do dnia 12 maja 2021.

 

Wyjaśnień organizacyjnych udzielają Anna Młynarczak i Joanna Zawacka tel. 61 8170 401 adres e-mail: sekretariat@bskornik.sgb.pl

 

Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej wraz z załącznikami został zamieszczony do pobrania poniżej: