Zawieszenie spłaty kredytu oraz ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu - aktualizacja

Szanowni Klienci,

Uwzględniając obecną sytuację związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa COVID-19, Bank Spółdzielczy w Kórniku oferuje swoim Klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym możliwość zawieszenia spłat kapitału kredytu lub kapitału wraz z odsetkami od kredytu a także dla Klientów indywidualnych ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu.

Pamiętaj! Taką decyzję trzeba dobrze przemyśleć, bo po okresie zawieszenia raty mogą być wyższe!

Klienci indywidualni mogą wystąpić z wnioskiem o:

 • zawieszenie spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej na okres maksymalnie sześciu miesięcy dla kredytu gotówkowego, kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej,
 • wydłużenie obowiązywania kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym, który nie spełnia standardowych warunków odnowienia, na okres maksymalnie sześciu miesięcy, dla wniosków złożonych do 30 września 2020 r.,
 • Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu (tzw. Wakacje kredytowe) na okres maksymalnie 3 miesięcy (informacje poniżej)

Klienci instytucjonalni mogą wystąpić z wnioskiem o:

 • zawieszenie spłaty kapitału (maksymalnie na okres 6 miesięcy) lub kapitału i odsetek (maksymalnie na okres 3 miesięcy) kredytu obrotowego i kredytu inwestycyjnego,
 • wydłużenie obowiązywania kredytu w rachunku bieżącym, który nie spełnia standardowych warunków odnowienia, na okres maksymalnie sześciu miesięcy, dla wniosków złożonych do 30 września 2020 r.

Wniosek:

 • Wniosek należy przesłać do Banku listownie lub mailowo na adres: wnioski@bskornik.sgb.pl 
 • Bank nie pobiera opłat za czynność związaną z zawieszeniem rat
 • Bank przekaże decyzję poprzez wysłanie jej drogą mailową (na adres wskazany we wniosku) w formie skanu.
 • Decyzja zostanie podjęta w terminie do 14 dni licząc od daty wpływu do Banku poprawnie wypełnionego wniosku.
 • Numer telefonu komórkowego, który Klient podaje we wniosku, musi być taki sam, jak numer w danych Klienta w Banku.
 • Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji wniosku nie można anulować.

Wniosek o zawieszenie rat:

 • dla klienta indywidualnego do pobrania tutaj
 • dla klienta instytucjonalnego do pobrania tutaj

 

Ustawowe zawieszenie wykonania umowy czyli wakacje kredytowe dla Klienta indywidualnego

Rozwiązanie zawieszenia wykonania umowy kredytu w ramach Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086) – Tarcza antykryzysowa 4.0, jest skierowane do Klientów Indywidualnych, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu.

Zasady realizacji:

 • Warunek utraty źródła dochodu będzie spełniony w przypadku utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z Kredytobiorców. Oświadczenie o utracie źródła dochodu składa Kredytobiorca, którego sytuacja dotyczy.
 • Zawieszenie wykonania umowy może zostać zrealizowane na pisemny wniosek Kredytobiorcy przy czym wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zawierać oświadczenie kredytobiorcy o utracie źródła dochodu z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Zawieszenie wykonania umowy dotyczy umów zawartych przed 13 marca 2020 r., dla których zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 13 września 2020 r .
 • Bank realizuje zawieszenie wykonania umowy kredytu z dniem doręczenia Bankowi prawidłowego (kompletny, podpisany) wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 • Bank realizuje sprawy zawarte we wniosku, które spełniają warunki ustawowe.
 • Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące.
 • Za realizację wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji a skorzystanie z zawieszenia wykonania umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
 • W okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie nalicza opłat ani odsetek od udzielonego kredytu oraz nie pobiera płatności z tyt. rat kapitałowo-odsetkowych, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszaną umową kredytu.
 • Zawieszeniem wykonania umowy mogą zostać objęte:
  • umowy o kredyt konsumencki – kredyt gotówkowy, limit w rachunku płatniczym, albo
  • umowy o kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny, pozostałe zabezpieczone hipotecznie albo
  • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny.

Posiadając kilka kredytów tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, mieszkaniowych lub innych), Bank może zrealizować wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej umowy w ramach wymienionych grup kredytów. Dla każdego kredytu należy wypełnić wniosek oddzielnie.

 • Okres zawieszenia wykonania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres spłaty kredytu oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy. Zawieszenie wykonania umowy jest rozumiane jako zawieszenie wykonania wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu/pożyczki zarówno po stronie Banku jak i Kredytobiorcy. Tym samym w okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie realizuje wobec Kredytobiorców, którzy złożyli wniosek następujących czynności i operacji, w szczególności:
  • wypłat transz kredytów,
  • brak możliwości korzystania z przyznanych limitów w ramach rachunku płatniczego oraz karty kredytowej,
  • wniosków Kredytobiorców o zmianę warunków umowy oraz nie podpisuje aneksów,
  • nie udziela Kredytobiorcom dodatkowego finansowania,
  • wszystkich pozostałych czynności wynikających bezpośrednio i pośrednio (na wniosek Kredytobiorcy) z umowy kredytowej, czynności dodatkowych, dyspozycji klientowskich
  • nie realizuje postanowień umownych przypadających na okres zawieszenia wykonania umowy.

Dodatkowo Bank informuje, że:

 • informację o zawieszeniu wykonania umowy kredytu Bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej S.A.,
 • zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Kredytobiorca w czasie obowiązywania umowy kredytu jest zobowiązany przedstawić - na żądanie banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu,
 • zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu,
 • Każdorazowo Bank ma prawo do oceny wiarygodności złożonego oświadczenia o utracie źródła dochodu.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy, którego integralną częścią jest oświadczenie o utracie źródła dochodu może być złożony:

 • w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia) na adres wnioski@bskornik.sgb.pl albo
 • osobiście w Oddziale Banku

Wniosek dla Klienta Indywidualnego:

Wniosek dot. ustawowych wakacji kredytowych_Klient Indywidualny (doc)

Wniosek dot. ustawowych wakacji kredytowych_Klient Indywidualny (pdf)