Kredyt rewolwingowy

Potrzebujesz zabezpieczenia płynności finansowej? Chcesz regulować swoje płatności z jednoczesnym odroczeniem ich całkowitej spłaty do czasu wpływów od kontrahentów? Kredyt rewolwingowy to idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Kredyt rewolwingowy jest szczególnym rodzajem kredytu odnawialnego, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy. Odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane są na koniec każdego miesiąca, natomiast spłaty kapitału dokonujesz w dogodnym dla Twojej firmy momencie obowiązywania umowy kredytu. Każda spłata całości lub części kapitału umożliwia ponowne wykorzystanie kredytu w okresie kredytowania.

Przeznaczenie:

 • stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności
  • zapasy o charakterze stałym
  • należności o charakterze stałym
  • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności 

Warunki kredytu:

 • kredyt udzielany nawet na okres 24 miesięcy
 • wysokośc kredytu ustalana na podstawie obrotów na rachunku bieżącym w naszym Banku
 • możliwość zabezpieczenia kredytu Gwarancją de minimis
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie a podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową
 • oprocentowanie kredytu zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża Banku

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.