Kredyt inwestycyjny

Potrzebujesz dodatkowych środków na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego. Planujesz utworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Dzięki kredytowi inwestycyjnemu to możliwe.


Warunki kredytu:

 • kredyt długoterminowy
 • okres spłaty uzależniony od rodzaju inwestycji:
  • zakup środków transportowych, maszyn  – do 5 lat
  • zakup nieruchomości -  do15 lat,
  • pozostałe – do10 lat lub 15 lat
 • udział własny kredytobiorcy min. 20% wartości inwestycji netto
 • możliwa karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • oprocentowanie kredytu zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża Banku
 • możliwość zabezpieczenia kredytu Gwarancją de minimis
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie a podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową

Szczegółowe opłaty i prowizje znajdziesz tutaj.

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.