Kredyt inwestycyjny

Planujesz rozbudowę lub modernizację gospodarstwa? A może szukasz refinansowania już poniesionych nakładów? Kredyt inwestycyjny będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Przeznaczenie:

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych
 • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele inwestycyjne w ciągu ostatnich 12 miesięcu licząc od daty przyjęcia wniosku kredytowego

   

Warunki kredytu:

 • kredyt długoterminowy
 • okres spłaty uzależniony od rodzaju inwestycji:
  • zakup środków transportowych, maszyn  – do 5 lat
  • zakup nieruchomości -  do15 lat,
  • pozostałe – do10 lat lub 15 lat
 • udział własny kredytobiorcy min. 20% wartości inwestycji
 • możliwa karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • oprocentowanie kredytu zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża Banku
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie a podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową

Szczegółowe opłaty i prowizje znajdziesz tutaj.

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego.