Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny dla klienta instytucjonalnego możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Warunki kredytu:

  • kredyt długoterminowy udzielany do 15 lat
  • wysokośc kredytu nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości przeznaczonej na zabezpieczenie (wartośc nieruchomości ustalana na podstawie wyceny rzeczoznawcy)
  • możliwość zabezpieczenia kredytu Gwarancją de minimis
  • zabezpieczeniem kredytu jest m.in:
    • hipoteka na pierwszym miejscu, na dowolnej nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) zlokalizowanej na terytorium RP, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej
    • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • oprocentowanie kredytu zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża Banku

Szczegółowe opłaty i prowizje znajdziesz tutaj.

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.