KOMUNIKAT Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2023 r

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku zwołuje 
w dniu 28 czerwca 2023 roku o godzinie 1100 w Restauracji „Biała Dama” 
w Kórniku, ul. Plac Niepodległości 20, Zebranie Przedstawicieli z następującym 
porządkiem obrad:

Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Zebrania.
Przyjęcie regulaminu obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Mandatowej.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli  i jego zdolności 
do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku
 w 2022 roku.
 Sprawozdanie z realizacji wniosków członków Banku zgłoszonych 
 na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 15.06.2022 r.
 Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
 Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku.
 Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku.
Sprawozdanie ze stosowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku.
Dyskusja nad sprawozdaniami : Zarządu, Rady Nadzorczej oraz wynikami sprawozdania finansowego.
 Podjęcie uchwał w sprawach:
·         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego 
w Kórniku za 2022 rok

·         zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,

·         zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,

·         zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,

·         udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,

·         ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku,

·          ocena funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Kórniku,

·         Ocena funkcjonowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku

·         podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,

·         oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na rok 2023.

 

 

Przedstawienia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku
 na rok 2023 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
20.  Informacja o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy współpracy w sprawie planowanego połączenia z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie i podjęcie w tej sprawie uchwały.

Przedstawienie propozycji zmian Statutu Banku – dyskusja i podjęcie w tej sprawie uchwały.
Przyjęcie jednolitej treści Statutu Banku.
Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
 Przyjęcie bądź odrzucenie zgłoszonych wniosków.
 Zamknięcie obrad.
 

W przypadku braku kworum w I terminie zgodnie z § 15 ust. 6  Statutu Banku Spółdzielczego 
w Kórniku, Zarząd Banku na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2023 roku o godzinie 1200 w Restauracji „Biała Dama” 
ul. Plac Niepodległości 20.

Statut Banku Spółdzielczego w Kórniku, sprawozdanie z działalności za rok 2022, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2022 roku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są  wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku.

 


Pliki do pobrania